خط خبر

پرسش های متداول

ساعات فعاليت

شنبه الي چهارشنبه: هشت صبح تا پنج بعد از ظهر پنجشنبه ها: هشت تا دوازده ظهر

آدرس و تلفن هاي تماس

مجتمع تهران- بزرگراه آفریقا- `پايين تر از چهار راه جهان كودك پلاك ٤٤
تلفن :
غربالگری دوران بارداری
آزمایشات ژنتیک
نمونه گیری جنین - CVS- آمنیوسنتز و..
٨٨٢٠١٧٦٠-٨٨٢٠١٧٦١-٨٨٢٠١٧٦٢ (١٢خط)

غربالگری نوزادان یک تا هفت روز بعد تولد : ٨٨٢٠١٧٨٢-٨٨٢٠١٧٨٣-٨٨٢٠١٧٨۴

مجتمع شيراز: خيابان قصر الدشت روبروي دانشكده دندانپزشكي پلاك ٢٢٤
تلفن: ٦٢٦٨٢٠١ و ٦٢٦٨٢٠٢