خط خبر

آمنیوسنتز و CVS

نمونه گیری جنین از قبیل آمنیوسنتز و CVS به منظور تشخیص وضعیت سلامت جنین بخصوص ناهنجاری های ژنتیکی صورت می گیرد.
این آزمایشات در موارد حاملگی های پرخطر حاصل از غربالگری و یا افراد تحت خطر از نظر بیماری های ژنتیکی مشخص انجام می شود.
در مرکز نسل امید نمونه گیری های مایع آمنیوتیک و پرزهای جفتی توسط متخصصین زنان فلوشیپ پرناتولوژی انجام می گیرد.
تعیین نوبت قبل از انجام آمنیوسنتز حتما لازم است. در این مورد لازم است با پذیرش هماهنگی نمایید.

Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.