خط خبر

روش های سریع تشخیص قبل از تولد

این روش ها که مبتنی بر بررسی نمونه DNA از جنین می باشند دارای این توانایی هستند که وضعیت جنین از نظر ناهنجاری خای شایع کروموزومی در طی حد اکثر یک روز کاری آماده می شوند. با این وجود این روش ها دارای بعضیمحددیت ها هستند که می بایست به آنها توجه شود. مشاور ژنتیک این محدودیت ها و نیز توانایی ها و برتری ها را توضیح خواهد داد.
CVS5

Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.