خط خبر

بخش تصویر برداری

در حال حاضر و به صورت روز افزون بسیاری از شیوه های غربالگری و تشخیص زودرس از تکنیک های غیر تهاجمی تصویر برداری استفاده می کنند. با استفاده از افراد متخصص دوره دیده در هر حیطه و زمان خاص از دوران جنینی و با استفاده از مارکرهای مناسب و ترکیب این مارکر ها با سایر مارکرهای بیوشیمی و یا ژنتیک می توان به تشخیص دقیق و زودرس ناهنجارهای مادرزادی پرداخت. از طرفی بسیاری از مداخلات تشخیصی و درمانی تهاجمی نیاز به استفاده از ابزارهای دقیق تصویر برداری جهت دسترسی دقیق و بی خطر به جنین دارد. در حال حاضر شیوه های نوین تصویر برداری، مثل ام آر آی در جنین و یا مادر در حال توسعه هستند و در آینده از این شیوه ها برای تشخیص دقیق تر استفاده خواهد شد. از طرف دیگر برای طبقه بندی و تشخیص دقیق تر ناهنجاریهای مادرزادی، نیاز به شیوه های رادیولوژی استاندارد وجود دارد. بخش تصویر برداری با مدیریت یک متخصص رادیولوژی اداره و دارای بخش های زیر می باشد:

  • تصویر برداری سه ماهه اول بارداری
  • تصویر برداری سه ماه دوم بارداری
  • تصویر برداری سه ماه سوم بارداری

Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.