خط خبر

بیماری های مورد بررسی در غربالگری نوزادان

کودک 3غربالگری های  دوران نوزادی  در روزهای نخستین (روز دوم تا هفتم) پس از تولد صورت می گیرد. این بررسی ها به سه دسته عمده تقسیم می شوند

  • بررسی از نظر بیماری های هورمونی
  • بررسی از نظر بیماری های خونی
  • بررسی از نظر بیماری های متابولیک

 

مطالب مرتبط:

Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.