خط خبر

سمینار “گزارش تجربه یک ساله نتایح نسل جدید تعیین توالی ژنتیکی (NGS)در داخل کشور

گزارش داده های NGS موسسه نسل امید

این سمینار که با شش امتیاز باز آموزی در مرکز درمان پژوهشگاه ابن سینا برگزار می شودبه جوانب کاربردی, یالیتی و پژوهشی تجربه یکساله انجام ان جی اس در داخل کشور می

IMG_5290-0.PNG .پردازد. ضمنا  پایگاه اطلاعات داده های واریانت های خاص جمعیت ایرانی (واریوم) معرفی خواهد شد.  دبیر علمی این سمینار آقای دکتر سعید رضا غفاری می باشد.

مطالب مرتبط:

Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.