خط خبر

شرایط و زمان مناسب جهت اتوپسی و بررسی ژنتیکی جنین و یا نوزاد فوت شده

جنین 2در صورت وجود مشکلات مادرزادی با گذشت زمان اتوپسی همچنان ارزش خود را حفظ می کند اما  به مرور احتمال پیدا کردن بعضی اختلالات کمتر می شود. در گذشته که بررسی های ژنتیکی نیازمند کشت بودند، با گذشت زمان امکان این بررسی ها وجود نداشت اما با بهره مندی از تکنیک های جدید راه اندازی شده در این مرکز صرفنظر از مدت زمان سپری شده از مرگ جنین می توان نسبت به انجام بررسی های ژنتیکی اقدام نمود.به طور کلی این که چه مدت از فوت جنین و یا نوزاد گذشته است از اهمیت و ارزشمندی بررسی های ژنتیکی و پاتولوژیک کم نمی کند.

  •    بهتر است جنین به همراه جفت و بند ناف هرچه سریعتر به مرکزی که اتوپسی انجام می شود ارسال شود. علل مرگ جنین می تواند مربوط به خود جنین، شرایط مادر، جفت و یا بند ناف باشد بنابر این جفت قسمت بسیارمهمی برای بررسی است و بهتر است همراه جنین به مرکز ارسال شود.
  •  بهتر است نمونه به صورت تازه ارسال شود و از قراردادن آن در الکل، فرمالین یا هر فیکساتیو دیگرجلوگیری شود.
  • جفت و جنین در دمای یخچال نگهداری شوند وبه وسیله یخدان به مرکزمورد نظر حمل گردند تا از لیز بافت ها در دمای اتاق جلوگیری شود.در صورت نگهداری طولانی تر در بیمارستان در سردخانه نگهداری شود.
  • در صورتی که جفت و جنین وارد فیکساتیو شوند، آزمایش های میکروب شناسی قابل انجام نبوده و روند     بررسی های ژنتیک نیز دچار مشکل می شود اما اتوپسی قابل انجام است.

مطالب مرتبط:

    Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.