خط خبر

شعب نسل امید

در پی تماس ها و سوالات مکرر مردم شریف، خانواده ها، پزشکان، محققین و همکاران محترم می رساند که موسسه پزشکی نسل امید بجز در تهران و شیراز شعبه دیگری در هیچ نقطه ای از کشور ندارد و مراکز یا آزمایشگاههایی که اخیرا با این نام فعالیت می کنند مراحل استاندارد سازی و کنترل کیفی و نظارت فنی این موسسه را طی ننموده  مورد تایید این موسسه نیستند.

به علاوه به اطلاع کلیه دانشگاهها، مراکز آموزشی و تحقیقاتی، پزشکان و مردم شریف می رساند در صورتی که اشخاص یا مراکزی  تحت این نام متقاضی شرکت شمادر طرحهای تحقیقاتی یا اخذ نمونه هستند مراتب را مستقیما به این موسسه اطلاع دهید.

Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.