خط خبر

غربالگری سه ماهه اول بارداری

غربالگری سه ماهه اول عمدتا به منظر بررسی از نظر ناهنجاری های شایع کروموزمی انجام می گیرد.

در موارد زیر توصیه می شود با هماهنگی پزشک خود به مجتمع مراجعه نمایید.
مناسب ترین زمان برای غربالگری هفته های ۱۱ تا ۱۴ بارداریست که لازم است با در دست داشتن درخواست پزشک با هماهنگی و تعیین وقت مراجعه نمایید.

مطالب مرتبط:

Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.