خط خبر

غربالگری سه ماهه دوم

د ر صورتی که به هر دلیل در سه ماهه اول مراجعه ننمودید امکان بررسی در سه ماهه دوم نیز فراهم است اما با دقت پایینتر

غربالگری سه ماهه دوم

غربالگری سه ماهه دوم با انجام آزمایش خون صورت می گیرد وترجیحا می بایست در بین هفته های ۱۵ تا ۱۸ انجام گیرد.

در صورتی که غربالگری سه ماهه اول را انجام داده اید بررسی پرناتال در سه ماهه دوم همچنان نیاز است که در بین هفته های ۱۸ تا ۲۲ می بایست مراجعه کنید.

مطالب مرتبط:

Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.