خط خبر

مراقبت و غربالگری سه ماهه دوم بارداری

جهت غربالگری سه ماهه دوم بارداری، مادر باردار در طول هفته های پانزدهم تا بیست و دوم بارداری مراجعه می  کند.این غربالگری حاصل از بررسی جنین با سونوگرافی و اندازه گیری مارکر های بیوشیمیایی خون مادر است.

در این غربالگری میزان چهار هورمون THCG، UE3، AFP و  Inhibin A به همراه سونوگرافی سلامت جنین طبق استاندارد های جهانی انجام می پذیرد. سپس بر اساس سن مادر، سن حاملگی و مقادیر مارکرهای فوق تعیین ریسک توسط متخصص ژنتیک پزشکی انجام می شود.کودک

نتیجه پرخطر غربالگری سه ماهه دوم بدان معنا نیست که جنین حتماً مبتلا به ناهنجاری های کروموزومی است. برای اطمینان از نتایج حاصل از غربالگری در مادران پرخطر می بایست از تکنیک های تشخیصی مثل آمنیوسنتز و یا CVS استفاده گردد.

مطالب مرتبط:

    Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.