خط خبر

مرکز جامع ژنتیک

مرکز جامع ژنتیک وابسته به مجتمع تهران از پیشرفته ترین مراکز ژنتیک پزشکی در کشور است.

مشاوره وبررسی ژنتیکی یکی از مهمترین ارکان کمک کننده در تشخیص و پیشگیری از ناهنجاری های مادر زادی می باشد. لذا این موسسه با در اختیار داشتن متخصصین کارازموده درقالب مرکز جامع ژنتیک و همگام با استفاده ازتکنولوژیهای پیشرفته جهانی فعالیت می کند.                                       در این مرکز خدمات تخصصی مثل مشاوره ژنتیک و تشخیص قبل از تولد (PND) و قبل از لانه گزینی (PGD) بیماری های ژنتیکی صورت می گیرد.
این مرکز با در اختیار داشتن روش های جدید سیتوژنتیک مولکولی قادر به تشخیص سریع ناهنجاری های کروموزومی بر روی نمونه پرزهای جفتی و مایع آمنیوتیک طی ۱ تا ۲ روز کاری می باشد.PGD
همچنین در این مرکز بررسی محصولات حاملگی از نظر پاتولوژی (اتوپسی) و ژنتیک  با همکاری متخصصین ژنتیک و پاتولوژیست صورت می گیرد.
در این موسسه رویکرد جامع تشخیصی به عقب ماندگی ذهنی، مشکلات حرکتی و ناهنجاری های مادرزادی با استفاده از تکنیک های نوین ژنومیک صورت می گیرد

.این مرکز به نوبه خود از مراکز دیگری برخوردار است

Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.