خط خبر

مشاوره ژنتیک در موسسه پزشکی نسل امید

در این بخش مشاور ژنتیک از طریق تعیین نقش توارث در ایجاد بیماری و تعیین احتمال بروز مجدد آن بیماری به تفهیم واقعیت های پزشکی شامل تشخیص، سیر بیماری و درمانهای دردسترس به خانواده کمک می کند. برخی از شایعترین موارد مشاوره های انجام شده در این بخش عبارتند از:

  •   مشاوره قبل از ازدواجشجره نامه
  • مشاوره قبل از بارداری
  • مشاوره جهت پیشگیری از تکرار معلولیت یا بیماری افراد مبتلای خانواده در فرزندان بعدی
  • مشاوره در مورد سرطان های خانوادگی
  • مشاوره ژنتیک افراد مبتلا به ناباروری و سقط مکرر

مطالب مرتبط:

    Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.