خط خبر

مرکز پزشکی جنین

Normal NTاین مرکز، اولین مرکز جامع غربالگری ناهنجار ی های کروموزومی در سه ماهه اول بارداری مطابق با استاندارد موسسه جهانی جنین است که در آن سونوگرافی دقیق سه ماهه اول بارداری و همچنین سونوگرافی ژنتیکی (بررسی آناتومیک دقیق و جزئی جنین) در سه ماهه دوم بارداری منطبق با استاندارد های جهانی و با پیشرفته ترین تجهیزات انجام می گیرد.
همچنین این مرکز از معدود مراکزیست که در آن اکوکاردیوگرافی قلب جنین در سه ماهه اول بارداری زیر نظر متخصصین مجرب صورت می گیرد.
از دیگر توانمندی های این مرکزغربالگری مسمومیت های بارداری (پره اکلامپسی) در سه ماهه اول بارداری با نرم افزار مطابق با استاندارد جهانی می باشد.
در صورتی که بنابر نتایج غربالگری و تجویز پزشک نیاز به استفاده از روش های                                   تشخیصی  پیش از تولد مثل نمونه گیری از پرزهای جفتی (CVS) و مایع آمنیوتیک (آمنیوسنتز) باشد این موسسه با در اختیار داشتن متخصصین کارامد پره ناتولوژی امکان انجام این خدمات و نهایتا” انجام تست های تشخیصی ناهنجاری های کروموزومی (کاریوتیپ و MLPA و QFPCR) برای مراجعین محترم فراهم می کند.

مطالب مرتبط:

Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.