خط خبر

نقشه

با کلیک بر روی تصویر زیر می تواند نقشه بزرگتر را مشاهده فرمایید. همانگونه که مشخص شده است موسسه از دو سوی شرقی و جنوبی قابل دسترسیست. ضلع جنوبی از خیابان گاندی و ضلع شرقی از خیابان آفریقا قابل دسترسی هستند.
image

Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.