خط خبر

آمنیوسنتز چیست؟

آمنیوسنتز نمونه گیری از مایع آمنیون است. مایعی که سلولهای غوطه ور در آن از جنین هستند.
image

مطالب مرتبط:

Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.